KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności przepisy:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Główne zasady załatwiania spraw przez Przedszkole:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
 • terminowo, bez zbędnej zwłoki,
 • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,
 • sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przedszkole załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy).

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia, co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Przedszkola.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Organu prowadzącego przedszkole w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola nr 366 w Warszawie.

Skargi i wnioski

Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00 - 16.00.

Wicedyrektor Przedszkola w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 17.00

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych powyżej.

Kancelaria odsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 8.00-16.00.

Przedszkole nr 366 w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 366 w Warszawie
odpowiada: Ewa Wieczorek
data: 16-05-2019
wytworzył: Ewa Wieczorek
data: 16-05-2019
data: 16-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 456